Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Tài khoản giao dịch

+ Công ty cổ phần Posido: 6006 3868 – Ngân hàng ACB chi nhánh Bùi Đình Tuý

+ Hồ Lâm Sơn Đảo : 17073868 – Ngân hàng ACB chi nhánh Bùi Đình Tuý


028.7777.7839